تفاهم نامه مشترک:
بنیاد نخبگان استان بوشهر با شرکت شتاب دهنده ایده بان امضاء شد

تجاری سازی ایده های فناورانه نخبگان و مستعدین برتر استان با همکاری مشترک بنیاد نخبگان استان بوشهر با شرکت شتاب دهنده ایده بان شتاب خواهد گرفت

تفاهم نامه همکاری بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت شتابد دهنده ایده بان منقعد گردید

تجاری سازی ایده های فناورانه نخبگان و مستعدین برتر استان با همکاری مشترک بنیاد نخبگان استان بوشهر با شرکت شتاب دهنده ایده بان شتاب خواهد گرفت

تفاهم نامه همکاری بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت شتابد دهنده ایده بان منقعد گردید

تجاری سازی ایده های فناورانه نخبگان و مستعدین برتر استان با همکاری مشترک بنیاد نخبگان استان بوشهر با شرکت شتاب دهنده ایده بان شتاب خواهد گرفت

این تفاهم نامه که در راستای اجرایی سازی سند راهبردی  کشور در امور نخبگان بین بنیاد نخبگان استان بوشهر و شرکت شتاب دهنده ایده بان منعقد گردید، ایجاد کننده فرایندی چابک در حمایت از ایده های فناورانه نخبگان استان می باشد.

در این نشست دکتر اخلاقی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با تاکید بر عملیاتی نمودن سند راهبردی کشور در امور نخبگان بر اجرای بندهای ذیل تاکید کردند:

  • ارائه تسهیلات برای شکل گیری نهادهای مشاوره باه افراد و گروه های نخبه (معتمد حقوقی، کارآفرینی و ...)(1-2-6)
  • حمایت از توسعة صندوق های خطرپذیر برای تجاری سازی ایده های افراد و گروه های نخبه و رفع موانع تجاری سازی با ارائه مشاوره حقوقی، مالی، بازاریابی و رتبه بندی (2-2-7)
  • در این نشست مهندس فقیه احمدانی، مدیر شتاب دهی شرکت شتاب دهنده ایده بان، عنوان کرد:  مدل حمایتی ما از نخبگان چابک، سریع و با رویکرد خطرپذیر در زمینه های تخصصی نخبگان استان در حوزه تجاری سازی ایده های فناورانه و شبکه سازی در اکوسیستم  خواهد بود که در ادامه به زمینه سازی برای اثرگذاری نخبگان بر زیست بوم خود و کمک به جلوگیری از مهاجرت آنها می باشد.

تاریخ انتشار : 1400/08/08
کد : 20181
تعداد بازدید: 131