بنیاد دارای ارکان زیر می باشد:

- هیأت امناء

- رئیس بنیاد

- شورای نخبگان

 

ماده (7) هیأت امناء:

هیأت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاستگداری و تصمیم گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن می باشد. ریاست هیأت امناء با رئیس جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده (8) ترکیب هیأت امناء:

الف: اعضای حقوقی

- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد

- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- وزیر آموزش و پرورش

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- رئیس سازمان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

  - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  - رئیس جهاد دانشگاهی

  - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره 1- برای پیشبرد اهداف بنیاد، قائم مقام رئیس بنیاد طبق ضوابط تصویب شده توسط هیأت امناء و با رعایت شرایط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب می شود.

تبصره 2- احکام اعضای فوق الذکر توسط رئیس هیأت امنا صادر خواهد شد.

ب: اعضای حقیقی

نُه نفر از شخصیت های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها از علمای برجسته حوزه های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمی کشور می باشند.

تبصره 3- احکام اعضای فوق الذکر به پیشنهاد رئیس بنیاد و با حکم رئیس هیأت امناء صادر خواهد شد.

ماده (9) وظایف هیأت امناء:

- تعیین سیاست ها و برنامه ها و خط مشی فعالیت های بنیاد

- تصویب سیاست ها و برنامه های لازم در ارتباط با نخبگان که توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.

- سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان در خصوص نخبگان و تصویب آیین نامه های داخلی و اجرایی بنیاد

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس بنیاد و یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل یک سوم از اعضاء هیأت امناء ارائه شده باشد.

- تصویب نمودار سازمانی و پست های مورد نیاز بنیاد

- تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد

- تصویب آیین نامه های نحوه ارائه کمک های مادی و معنوی بنیاد به نخبگان

- ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، مراکز و نهادهایی که متولی امور نخبگان می باشند.

- پیشنهاد ادغام موسسات و واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که در رابطه با امور نخبگان فعالیت می نمایند به مراجع قانونی ذیربط جهت تصویب.

   - تصویب اساسنامه صندوق های حمایتی در ارتباط با نخبگان علمی و دانشمندان و پژوهشگران

   - تصویب آیین نامه جذب و بکارگیری نخبگان علمی کشور و نحوه ارائه کمک های مادی و معنوی به آنان.

   - تصویب آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز بنیاد

   - بررسی و اتخاذ تصمیم در اموری که از سوی رئیس هیأت امناء یا رئیس بنیاد در دستور کار هیأت امناء قرار می گیرد و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف بنیاد است.

   - پیشنهاد اصلاح و یا تغییر اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

   - بررسی و تصویب کلیه ضوابط پیشنهادی از سوی شورای نخبگان

تبصره 1) جلسات عادی هیأت امناء سالی دو بار به پیشنهاد رئیس بنیاد تشکیل می شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضاء هیأت امناء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره 2) جلسات فوق العاده هیأت امناء بر حسب ضرورت با پیشنهاد رئیس بنیاد و یا رئیس هیأت امنا تشکیل می شود.

تبصره 3) ایجاد هر گونه موسسه در ارتباط با نخبگان با تایید بنیاد به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد.