دکتر اله کرم اخلاقی

مدیر گروه و استادیار گوش،حلق، بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی بوشهر