نشست تخصصی:
سوء مدیریت آب و کشاورزی و تشدید نابرابری و فقر

نشست تخصصی« سوء مدیریت آب و کشاورزی و تشدید نابرابری و فقر » با هدف هم­ افزایی با دستگاه ­های اجرایی و صنایع استان، ارائه نیازهای فناورانه و شبکه ­­سازی نخبگان در زیست بوم پیرامونی برگزار می گردد

نشست مجازی و تخصصی« سوء مدیریت آب و کشاورزی و تشدید نابرابری و فقر » با هدف هم ­افزایی با دستگاه­های اجرایی و صنایع استان، ارائه نیازهای فناورانه و شبکه­­ سازی نخبگان در زیست بوم پیرامونی، با ارائه متخصصین و صاحب­نظران حوزه آب کشور و استان برگزار می گردد

زمان: سه­ شنبه2 آذر 1400، ساعت 10 صبح.

لینک وبینار:

https://vc.bmn.ir/ch/bushehr

تاریخ انتشار : 1400/08/30
کد : 30183
تعداد بازدید: 722